Trà Bô's Podcast

015- Lời khuyên cho các bạn trẻ mới tìm hiểu về Shopee - Chọn làm Nghề Quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các shop lớn hay là tự build shop của riêng mình

March 30, 2022 Trà Bô Season 1 Episode 15
015- Lời khuyên cho các bạn trẻ mới tìm hiểu về Shopee - Chọn làm Nghề Quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các shop lớn hay là tự build shop của riêng mình
Trà Bô's Podcast
More Info
Trà Bô's Podcast
015- Lời khuyên cho các bạn trẻ mới tìm hiểu về Shopee - Chọn làm Nghề Quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các shop lớn hay là tự build shop của riêng mình
Mar 30, 2022 Season 1 Episode 15
Trà Bô

Podcast cập nhật nội dung mới mỗi thứ 4 hàng tuần 

Show Notes

Podcast cập nhật nội dung mới mỗi thứ 4 hàng tuần